Statut Fundacji Mam Jeszcze Marzenie

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą “Mam Jeszcze Marzenie” powstała dla uczczenia pamięci Marii Filomeny Sienkiewicz z domu Obidzińska, zwana w dalszej części statutu “Fundacja”, ustanowiona została w Białymstoku w dniu 10 grudnia 2007 roku na podstawie oświadczenia woli Fundatora Jerzego Krzysztofa Sienkiewicz w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Elżbietę Lussę, notariusza w Białymstoku, Rep. A nr 23.276/2007.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.u. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 5. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Fundacja Mam Jeszcze Marzenie”, oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Może używać nazwy skróconej Fundacja „MJM”.

Cel i Zasady Działania

§ 4

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spełnianie marzeń osób cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
  a) udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej osobom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, przez spełnianie ich marzeń,
  b) tworzenie banku informacji o osobach dotkniętych śmiertelną chorobą,
  c) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń,
  d) organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom,
  e) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele,
  f) współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób cierpiących na choroby zagrażające życiu.
 2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

Majątek i Dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,- (słownie: dwóch tysięcy złotych) oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków i zapisów,
  b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
  d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
  e) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§ 7

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 5. Władze Fundacji wprowadzają zakazy dotyczące:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich.

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Organy i Organizacja Fundacji

§ 9

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji,
  b) Rada Programowa Fundacji
 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, co nie dotyczy Fundatora.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w statucie uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów (“za” w stosunku do “przeciw”) bez względu na liczbę członków danego organu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej, a w wypadku Zarządu – Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu organu Fundacji.

Rada Programowa Fundacji

§ 10

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
 2. Rada Programowa Fundacji liczy od 3 do 5 członków, członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 3. Członkowie Rady Programowej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 4. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Rady Programowej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Programowej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 6. Członków składu Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Programowa na trzyletnią wspólną kadencję. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
 7. Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa:
  a) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
  b) śmierci,
  c) prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego – z dniem odwołania przez Radę, chyba że odwołania dokona Fundator.
 8. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za ten okres.
 9. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.

§ 11

 1. Rada Programowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje posiedzenia Rady Programowej.

§ 12

 1. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
  a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
  b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Fundatora,
  c) ustalanie wynagrodzenia Członka Zarządu Fundacji w wypadku zawierania z nim umowy o pracę,
  d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
  e) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji,
  f) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  g) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  h) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
  i) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
  j) zatwierdzanie regulaminu Rady Programowej i Zarządu Fundacji,
  k) zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji,
  l) zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd Fundacji.

§ 13

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na pół roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji, na wniosek 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub z inicjatywy Fundatora.
 2. Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na 10 dni przed jego terminem.

§ 14

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  b) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedkładanie ich Radzie Programowej,
  c) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
  d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników, a także wykonywanie obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec pracowników,
  f) powoływanie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji,
  g) opracowanie projektów regulaminów Rady Programowej i Zarządu Fundacji,
  h) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
  i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
  j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd składa się z 2-5 członków powoływanych przez Radę Programową na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Kadencja upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku sprawozdawczym, a także w celu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.
 2. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Programową, złożenia pisemnej rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji oraz Wiceprezesa Fundacji spośród przedstawionych przez niego kandydatów.
 4. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni Wiceprezes Fundacji.
 5. Zarząd może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji a w razie jego nieobecności Wiceprezes Fundacji.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 3. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Programowej do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad, co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Połączenia z inną Fundacją

§ 19

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.

Likwidacja Fundacji

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji.
 2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że Rada Programowa wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Rada Przyjaciół Fundacji

§ 21

 1. Osobom upowszechniającym idee Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym w różnej formie działalność Fundacji Rada Programowa może nadać tytuł “Przyjaciel Fundacji”.
 2. Przyjaciele Fundacji tworzą Radę Przyjaciół Fundacji.
 3. Do kompetencji Rady Przyjaciół należy w szczególności:
  a) upowszechnianie idei Fundacji i propagowanie jej celów,
  b) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności,
  c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Fundacji, w tym także co do planów finansowych Fundacji,
  d) opiniowanie sprawozdań Zarządu,
  e) proponowanie zmian w Statucie Fundacji.
 4. Opinie Rady Przyjaciół Fundacji winny być rozważane przez organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii Rady Przyjaciół Fundacji nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze Statutu lub przepisów.

Wyróżnienia

§ 22

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

Zmiana Statutu Fundacji

§ 23

 1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
 2. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Programowej Fundacji podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub Rady Przyjaciół Fundacji.
 3. Projekt zmiany Statutu winien być uzasadniony i wymaga opinii Rady Przyjaciół Fundacji i Zarządu Fundacji.

Uprawnienia Fundatora

§ 24

 1. Uprawnienia Fundatora wobec Fundacji określa Statut.
 2. Fundator może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Pierwszą Radę Programową oraz jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje Fundator, który może być członkiem tej Rady. Po upływie pięciu lat od dnia rejestracji Fundacji Fundator może być członkiem Rady Programowej na zasadach określonych w §10 Statutu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Do niego należy wskazanie pierwszego Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
 3. Pierwsze tytuły “Przyjaciel Fundacji” nadaje Fundator powołując pierwszą Radę Przyjaciół Fundacji.

Statut do pobrania w PDF.